Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Anvisningar till doktorander

Allmänna studieplaner

Varje forskarutbildningsämne har sin egen studieplan, beslutad av konstnärliga fakultetsnämnden, där det finns en mer utförlig beskrivning av utbildningens mål och metod för respektive ämne (se forskarutbildningsämnena här).

Antagning

Antagning sker normalt vid särskilda utlysningar då lediga platser inom utbildning på forskarnivå annonseras. Föreskrifter rörande forskarutbildning respektive tillträde till forskarutbildning finns i Högskoleförordningen, kap 6 och 7 utdrag/excerpts HF 2010 samt i Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorandreglerna samt Göteborgs universitets antagningsordning.

Ett särskilt styrdokument finns vid konstnärliga fakulteten som behandlar antagningsprocessen:

Regler för antagningsprocessen för utbildning på forskarnivå

Disputation

Disputation ska äga rum under terminstid (15 augusti-20 juni). Huvudhandledaren ansöker om disputation skriftligt till Fakultetskansliet minst två månader före beräknad disputationsdag, och lämnar där förslag till namn på ordförande, fakultetsopponent, betygsnämnd samt för disputationsdag och lokal för disputationen.
En speciell blankett för anmälan om disputation finns här:

Anmälan av disputation

På blanketten skall anges vad som eventuellt ingår i disputationsakten i form av gestaltande inslag.
Särskida instruktioner finns utarbetade för själva disputationsakten, se

Guidelines for an external PhD opponent

Doktorandhandboken

I Högskoleverkets Doktorandhandbok hittar du lagar och regler, hur forskarutbildningen går till, samt får information och stöd vid problemsituationer. Doktorandhandboken publiceras enbart på webben för att den ska kunna uppdateras kontinuerligt, både vad gäller regelverk och andra uppgifter men också för att alla länkar ska kunna hållas aktuella.

Dotorandhandboken

Doktorandportalen

I Göteborgs universitets doktorandportal hittar du gemensam information för alla universitetets doktorander, även om de kurser som anordnas centralt av universitetet som riktar sig till både personal och doktorander.

Elektronisk publicering

För den vetenskapliga publiceringen vid Göteborgs universitet tillhandahåller UB (universitetsbiblioteket) två databaser.

GUP - Göteborgs Universitets Publikationer
Databasen innehåller referenser till material som publicerats av författare verksamma vid Göteborgs universitet.

GUPEA - Göteborgs Universitets Publikationer - Elektroniskt Arkiv
En databas för elektronisk publicering i fulltext av avhandlingar och andra konstnärliga och/eller vetenskapliga publikationer utgivna av författare verksamma vid Göteborgs universitet. Ett särskilt avtal ska skrivas under där författaren tar ansvaret för upphovsrätten i form av ingående bilder mm.

Se länk till UBs sida om elektronisk publicering

Examen

Efter disputation och fullgjorda kurskrav ska doktoranden ansöka om examen vid examensenheten vid universitetet. Elektronisk blankett finns här: Examen

Förlängning av utbildningstid

Förlängningsgrundande ledighet leder normalt till förlängning av utbildningen (och anställningen) med motsvarande antal dagar. Hit räknas sjukdom, föräldraledighet och förtroendeuppdrag. Konstnärliga fakulteten följer de GU-gemensamma riktinjerna för förlängning vid förtroendeuppdrag, se
GUs riktlinjerFörlängningen regleras inför sista utbildningsåret (notera alla möten och uppdrag, och spar alla uppgifter!).

GU kort

Ett kort för studenter, doktorander och anställda där flera funktioner som t.ex. passerkort, lånekort, studentrabatter och den kommande utskrift- och kopieringsfunktionen samlas på samma multifunktionskort, GU-kortet. Beställ ditt GU-kort för att få tillgång till alla funktioner och tjänster. som doktorand ska du se till att du får kortet märkt med både "Student" och "Staff", och att Mecenats logotype finns med (ger dig studentrabatter). för att få SJs symbol som berättighar till rabatt på tågbiljetter ska man ha en studietakt på 75% eller mer. GU-kortet beställer du på "Min sida" i Medarbetarportalen, och du hämtar ut det på ett av universitetets servicecenter.

Högskolepedagogik

Göteborgs universitet erbjuder kurser i högskolepedagogik för lärare och doktorander, se PIL-enheten. Konstnärliga fakultetsstyrelsen har fattat ett beslut om att den högskolepedagogiska utbildningen ska göras inom ramen för doktorandens institutionstjänstgöring vid den konstnärliga fakulteten, inte utgöra en poängsatt del inom utbildningen.

Prefekterna för de tre institutionerna vid fakulteten har vidare enats om att de högskolepedagogiska kurserna ska kunna göras som institutionstjänstgöring, alltså inom doktorandtjänsten (till samma lönenivå) och generera förlängning av tjänsten med 15 arbetsdagar per kurs.

För frågor om de högskolepedagogiska kurserna, kontakta studierektor vid resp institution.

Individuell studieplan

Efter antagningen skall doktoranden tillsammans med sina handledare utforma en individuell studieplan för utbildningen. Studieplanen ska innehålla en tidsplan för doktorandens forskarutbildning, en beskrivning av de åtaganden som doktoranden och institutionen har under utbildningstiden samt vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Planen skall i princip omfatta hela forskarutbildningen men bör vara mer specifik och detaljerad för det närmaste året, mer översiktlig för de kommande åren. Planen skall kontinuerligt följas upp i handledningen och uppdateras minst en gång om året. En aktuell plan, elektroniskt undertecknad av doktorand, handledare, examinator och prefekt ska alltid finnas.

Göteborgs universitet har ett webbaserat system för doktorandernas individuell studieplaner (ISP), länk HÄR

Kurser

Huvudhandledaren är den som godkänner doktorandens individuella läskurser och som står som examinator för de kurserna i Ladok.

Det är även huvudhandledaren som godkänner att kurser som har tagits utanför GU tillgodoräknas i Ladok, och hur många hp de ska motsvara.

För kurs som en doktorand tagit inom GU och som av ansvarig institution registrerats i Ladok (kan även vara institution utanför konstnärliga fakulteten) står ansvarig kursledare som examinator i Ladok. Detta kan inte ändras vid den institution där doktoranden är antagen. Anmälan till sådan kurs ska vara överenskommen i förväg med huvudhandledaren och examinatorn i den individuella studieplanen.

Blankett för rapportering av kurser

Registrering av aktivitet i LADOK

I slutet av varje termin skall doktorandernas aktivitet och försörjning rapporteras in i LADOK. Doktoranderna uppger sin aktivitet och försörjning till resp studieadministrötor vid institution (för HSM Jenny Hedlund, för HDK Carina Kauppi och för Akademin Valand Anna Frisk). Via Ladok på Webb (LPW) kan du alltid se vad som finns inrapporterat för dig som doktorand.

Regler

Nationella regler rörande forskarutbildning respektive tillträde till forskarutbildning finns i Högskoleförordningen, kap 6 och 7, se utdrag/excerpts HF 2010

Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorandreglerna

Som ett komplement till de universitetsgemgensamma reglerna finns även Fakultetsspecifika doktorandregler vid Konstnärliga fakulteten (under revidering).Regler Konstnärliga fakulteten

Studentkåren

Det är inte obligatoriskt att vara medlem i en studentkår längre, men kåren finns till för din skull, och du kan få stöd hos kåren om det uppstår problem under din studietid. Dessutom har kåren sociala aktiviteter som du kan delta i.

Doktoranderna vid konstnärliga fakulteten erbjuds att tillhöra Konstkåren, och det är dit du i så fall betalar kåravgiften:

Konstkåren
Götabergsgatan 17, 411 34 Göteborg
tel: 031-708 44 40, fax: 031-16 44 75
e-post: ordforande@konstkaren.gu.se
webb: www.konstkaren.gu.se

De doktorander som ingår i forskarskolan CUL kan istället ingå i Göta

Bra information finns även att hitta hos GFS Studentservice:
www.gfs.se

Doktorand med anställning som doktorand

Detta innebär att du är anställd vid universitetet och har samma rätt till friskvård (1 tim/vecka) friskvårdsersättning (fn 2 000 kr/år om du är heltidsdoktorand), ersättning för receptutskrivna läkemedel, sjukpenning och föräldrapenning som andra anställda. I samband med anställningen får du information till nyanställda angående anställningsförhållanden. Observera att du måste ha varit anställd i sex månader innan vissa sociala trygghetslagar blir tillämpbara. Om du är osäker på hur detta kan påverka dig, kontakta studierektor/motsv för forskarutbildningen eller personalhandläggaren vid din institution.

Vid sjukdom
Du ska anmäla sjukdom genom att egenrapportera via medarbetarportalen.

OBS! Från och med 8:e sjukdagen krävs läkarintyg som du ger till löneassistenten på din institution, som sänder vidare till fakultetskansliet. Vid sjukdom längre än 7 dagar ska du inte egenrapportera, uan att använda en blankett som finns på GUs hemsida: Försäkran i samband med sjukdomsfall

Föräldraledighet
Vid föräldraledighet betalar universitetet ett föräldrapenningtillägg (10% av daglönen) för de dagar under föräldraledigheten som du tar ut föräldrapenning över garantinivån. Se i personalhandboken och i bladet Information till nyanställda.

Tillfällig föräldraledighet för vård av sjukt barn
Du ska anmäla ledigheten till försäkringskassan samt egenrapportera för de dagar du får tillfällig föräldrapeng.

Semester
Som anställd doktorand har du rätt till semester enligt avtal, ca 6 veckor per år, med semesterersättning. Det exakta antalet dagar beror på din ålder och hur stor del av året du varit anställd. T.o.m. det år man fyller 29 år har man 28 semesterdagar. Fr.o. m. det år man fyller 30 har man 31 semesterdagar. Fr.o.m. det år man fyller 40 har man 35 semesterdagar. Du anmäler semesteruttag via egenrapporteringen. Observera att det inte går att söka om förlängning på grund av ej uttagen semester eller att ta ut semester efter förordnandets slutdatum. All semester måste tas ut under förordnandetiden.

Det är inte förbjudet att forska under semestern, men det är viktigt att du som doktorand verkligen är lediga en sammanhängande period varje år. Annars riskerar du överansträngning eller allmän trötthet och olust inför uppgiften.

Annan ledighet
Om du vill vara tjänstledig från din doktorandanställning ska du diskutera detta med din handledare och prefekt. Om de samtycker ska du sedan egenrapportera tjänstledigheten. Tjänstledighet upp till ett år brukar beviljas om man kan visa att det man ska göra har en direkt anknytning till avhandlingsprojektet. Längre tjänstledigheter, t.ex. för att upprätthålla en annan anställning, är däremot inte förenligt med en anställning som doktorand där syftet är att genomgå en tidsbegränsad forskarutbildning.

Spikning

Ett examplar av den färdiga avhandlingen ska "godkännas för spikning" av dekanen, sedan går doktoranden till universitetets huvudbyggnad i Vasaparken och får där hjälp av personalen (receptionen) att "spika", vilket ska ske senast tre veckor före själva disputationen.

Rapport om god forskningssed

Vetenskapsrådet har tagit fram en rapport som vänder sig till forskare för att underlätta för dem att fatta genomtänkta forskningsetiska beslut.

Läs rapporten om god forskningssed

Sidansvarig: Anna Frisk|Sidan uppdaterades: 2016-09-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?