Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Ny institution HDK-Valand

Den 1 januari 2020 kommer HDK och Akademin Valand att gå samman till en institution som erbjuder utbildning inom såväl konsthantverk och design som film, foto, litterär gestaltning och fri konst.

Beslut om HDK-Valands organisation

Nu har dekan officiellt beslutat organisation, roller och styrning samt administrationen för nya institutionen HDK-Valand. Besluten går i linje med de förslag som tidigare publicerats här. Båda besluten finns som pdf:er under rubriken Dokument på den här sidan.

Nya institutionens namn blir HDK-Valand - Högskolan för konst och design

Den nya institutionen kommer att heta HDK-Valand - Högskolan för konst och design, och på engelska HDK-Valand - Academy of Art and Design. Det beslutade dekan Sanne Kofod Olsen, i enlighet med förslaget som de båda prefekterna Ulf Dalnäs och Troels Degn Johansson tagit fram.

Läs mer om namnet i medarbetarnyhet från den 6 mars.

Nya institutionens administrativa enhet

Nu är arbetet med att bemanna den administrativa enheten för den nya institutionen HDK-Valand klart. 

Antalet heltider minskar från dagens 27,7 totalt på HDK:s och Akademin Valands administrativa enheter till 24 på HDK-Valand:s administrativa enhet. Sammanlagt 33 tillsvidareanställda berörs av omställningen.

Jeanette Johansson, adminchef på HDK kommer att börja på IT-fakulteten den 1 april. Efter det kommer Anna Blad och Ulf Dalnäs (prefekt HDK) att dela på ledarskapet för HDK:s administrativa enhet.

För mer information kontakta Anna Blad, adminchef på Akademin Valand och från januari 2020 på den nya insitutionen HDK-Valand.

Läs mer i medarbetarnyhet på Konst internt från 23 januari.

Se också Frågor och svar om administrativa enheten längre ned på den här sidan.

Frågor och svar om den administrativa enheten

En minskning med 3,7 heltider – innebär det att någon kommer att bli uppsagd?
Svar: Vårt mål är att inte behöva säga upp någon och därför arbetar vi med att planera bemanningen, erbjuda kompetensutveckling till de medarbetare som vill, och ge stöd för att hitta en ny anställning, antingen inom universitetet eller utanför.

Kan jag bli tvingad att ta ett jobb på en annan institution?
Svar: Det är viktigt att vara medveten om att vi som anställda vid Göteborgs universitet inte är garanterade att få arbeta vid en viss institution eller fakultet. När en verksamhets behov förändras har arbetsgivare en viss rätt att flytta personal inom organisationen.

Men det kan också vara tryggt att veta att vi inte kan bli uppsagda från universitetet på grund av arbetsbrist så länge det någonstans i organisationen finns behov av medarbetare med vår kompetens.

Men om jag tackar nej till ett erbjudande om att flytta till en annan institution, vad händer då?
Svar: Nu träder så kallad tidig omplacering in, för dem som är övertaliga. Det innebär att arbetsgivaren ska se om det finns möjlighet till omplacering eller om det finns vakanser inom GU. Om medarbetare tackar nej till ett skäligt omplaceringserbjudande kan arbetsgivaren initiera en uppsägning på grund av arbetsbrist.

I de fall arbetsgivaren inte kan lyckats lösa övertaligheten genom förflyttning, ny anställning eller tidig omplacering inleds ett så kallat turordningsförfarande.

Hur mycket räknar ni med att spara på det här?
Svar: Vi har inte räknat på det, eftersom det aldrig har varit vårt uppdrag att spara pengar. Uppdraget är att ta fram en administrativ enhet som är anpassad till den nya institutionens behov och som är så effektiv som möjligt. Det ligger alltid på stödverksamheten att vara så effektiv som möjligt, för att resurserna i första hand ska gå till utbildning, forskning och samverkan.

Jag är orolig för att stödet kommer att försämras när det blir färre personal. Och att stressen ökar för dem som jobbar inom administrationen.
Svar: Målet är förstås att kunna erbjuda lika bra eller bättre stöd som tidigare och att förbättra arbetsmiljön för administrativa personalen. Den nya administrationen kommer att ha färre roller, tydligare arbetsfördelning, mer gemensamma arbetssätt och bättre förutsättningar för samarbete.

Vi administrativa chefer bedömer att vi vid en sammanslagning kan effektivisera administrationen utan att göra avkall på kvalitet eller arbetsmiljö.

Hur många utbildningshandläggare respektive forskningshandläggare kommer det att finnas?
Svar: Det kommer att finnas sju utbildningshandläggare, två forskningshandläggare och en studievägledare. Vi ökar alltså med en forskningshandläggare och tar bort rollen utbildningsadministratör.

Vilket stöd kommer lärare och studenter att kunna få från utbildningshandläggarna, nu när administratörerna försvinner?
Svar: Administration kommer att ingå som en del av arbetet hos alla utbildningshandläggarna och de kommer att ge såväl strategiskt som operativt stöd till lärare och studenter, precis som idag. Deras arbetsuppgifter kommer att innefatta utbildningsutbud, utbildningsplaner, kursplaner, antagning och urvalsarbete.

Varje enhet kommer att få en kontaktperson som är huvudansvarig för den enheten. Det kommer också att utses någon med ansvarsområde internationell koordinering och någon med ansvarsområde lokaler och schema.

De här nya funktionerna, myndighetsstöd och eventstöd – varför har ni tagit in dem?
Svar: Myndighetsstöd (med uppgifter som till exempel arkiv, diarium och GUDOK-samordning, och sekreterarstöd i beredande och beslutande organ) är arbetsuppgifter som idag är utspritt på flera olika personer på HDK och Valand. I den nya institutionen samlar vi de uppgifterna i den nya rollen myndighetstöd.

Funktionen eventsstöd har vi beslutat att inrätta eftersom det finns ett kontinuerligt behov på Valand och HDK att samordna och stötta planering och produktion av våra många externa events (studentutställningar, öppna seminarier, dialoger, open days, design festival med flera).

Kommer det inte att bli en väldigt stor enhet med för mycket personal för en enda chef att hantera?
Svar: Det kommer att bli en relativt stor enhet. För att det ska fungera kommer administrativa chefen att utse en funktions- eller samordningsansvarig person i funktionsgrupperna. Det innebär inte delegerat personal- eller arbetsmiljöansvar, men ett ansvar att samordna funktionens arbete. Ett sådant ansvar har funnits även tidigare i flera funktionsgrupper, men inte så tydligt uttalat.
 

Frågor och svar om den nya institutionen

English version, Questions and Answers
Försvinner biträdande enhetschef?
Svar: Ja, den rollen har varit viktig i HDKs nuvarande organisation men vi bedömer den inte nödvändig i den kommande organisationen, därför finns den inte med i vårt förslag.

Ska institutionsrådet behandla alla rekryteringar?
Svar: Se universitetets arbetsordning. Vi menar att institutionsrådet behöver behandla strategiska rekryteringar och kompetensförsörjningsplaner primärt men samtidigt bör de få kännedom om samtliga rekryteringar.

Vilken roll har studievägledaren?
Svar: GU:s policy för studie- och karriärvägledning ger vissa ramar för studievägledarnas arbetsuppgifter. Men precis som för övriga anställningar kommer studievägledarens arbetsuppgifter att bestämmas av närmaste chefen, efter samråd med medarbetaren och med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Var ligger samverkansuppdraget?
Svar: Alla är involverade i samverkansuppdraget, ledningsgruppen har ansvar för att samordna det och prefekt och enhetschefer ansvarar för att det utförs.

Måste enhetschefen ha en PhD?
Svar: Nej, det finns inget sådant krav i vårt förslag.

Finns medel för konstnärlig utveckling?
Svar: Ja, men Konstnärlig utveckling är inte längre ett begrepp i högskoleförordningen. Därför kan vi inte använda forskningsanslaget för annat än forskning . Däremot kommer konstnärlig utveckling att kunna finansieras inom ramen för utbildningsanslaget.

Kommer vi fortfarande att ha personaldagar/planeringsdagar?
Svar: Ja, vi menar att identitetsskapande verksamhet (som personaldagar) fortsatt kommer att vara av vikt.

Varför är inte professor och professorskollegiet med i det omarbetade förslaget?
Svar: Professor är en anställning, inte ett uppdrag. Förslaget om professorskollegiet fick befogad kritik vad gäller sammansättningen av denna grupp – bara professorer – och uppdraget – för litet och otydligt uppdrag. Detta är en grupp som är lätt att skapa och vi lämnar åt kommande prefekt att ta ställning till frågan.

Vad hände med ERA i det omarbetade förslaget?
Svar: ERA är en institutionsöverskridande plattform för forskare inom det konstpedagogiska fältet som är under uppbyggnad. Som för alla
institutionsöverskridande verksamheter måste organisatoriska problem lösas och det vilar prefekterna att lösa dem.

Varför finns inte det inte angivet hur mycket tid varje uppdrag ska ta?
Svar: Den frågan kommer att besvaras under det fortsatta utvecklingsarbetet fram till dess att organisationen sjösätts. Innan någon tar ställning till att söka ett uppdrag ska det framgå hur mycket tid man får för det uppdraget.

Vem ska studenter vända sig till med frågor om funktionsvarianter, valideringar, studieuppehåll mm? Programansvarig eller studierektor?
Svar: Programansvarig är en naturlig första kontakt, sedan kan frågan föras vidare till/och eller samordnas med till andra, exempelvis studierektor eller studie- och yrkesvägledare.  

Vem har ansvaret för skapandet, implementeringen och utförandet av fristående kurs?
Svar: Enhetschef i samråd med studierektorn för den nivå kursen ligger på.

Ska alla enhetschefer rekryteras externt?
Svar: Nej, det viktiga är inte om de är rekryterade internt eller externt utan att vi får personer med rätt kompetens för de uppdragen.

Vem ansvarar för kompetensförsörjningen (inklusive professorsrekryteringar)?
Svar: Enhetschefen ansvarar för att planera och följa upp kompetensbehovet för sin enhet. Detta blir en del av institutionens kompetensförsörjningsplan som prefekten fastslår.

Övergripande organisationsstruktur

I december 2017 och januari 2018 beslutade fakultetens ledningsgrupp hur den övergripande organisationsstrukturen ska se ut samt tidplan för genomförande.

Institutionen får fem sakenheter och två stödenheter, som leds av varsin enhetschef:

 • Design
 • Steneby
 • Konsthantverk och fri konst
 • Film, foto och litterär gestaltning
 • Pedagogik
 • Tekniskt stöd
 • Administrativt stöd


Institutionen leds av en prefekt, med stöd av en proprefekt, en viceprefekt för forskning och en viceprefekt för utbildning.Nya institutionen kommer att ha fem sakenheter och två stödenheter. Klicka på bilden för en större version.

Tidplan

Den nya institutionen ska starta i januari 2020. Fakultetens ledningsgrupp har följande tidplan för rekrytering av prefekt, enhetschefer och start av nya enheter.

Våren 2018
Enheten för tekniskt stöd finns redan, liksom enheten Steneby (vars enhetschef har ett förordnande som fortsätter under 2020).

Uppdragen som enhetschefer för de nuvarande enheterna konsthantverk, design och lärarutbildning kommer att utlysas internt under våren 2018. De uppdragen kommer att vara tidsbegränsade till och med december 2019.

Den 30 maj 2018 kommer ledningsgruppen presentera ett förslag på hur den administrativa enheten ska organiseras. Beslut om den kommer att fattas före sommaren 2018.

Rekrytering av chef för den administrativa enheten pågår under våren-sommaren 2018. Placeringen blir till en början som adminchef för Valand, och med fortsättning som adminchef för den nya institutionen från januari 2020. Mer info i medarbetarnyhet 5 mars 2018.

Hösten 2018
Januari 2019 slås enheten för foto och film ihop och en gemensam enhetschef kommer att rekryteras under hösten 2018.

I den här enheten kommer även litterär gestaltning att ingå, men inte förrän januari 2020.

Ny adminchef anställs, som blir Valands adminchef till och med 2019 och därefter adminchef på den nya institutionen från januari 2020.

Våren 2019
Ny prefekt anställs, som blir Valands prefekt till och med 2019 och därefter prefekt på den nya institutionen, när den startar.

Ny enhetschef till fri konst rekryteras, som blir chef för den nya enheten för fri konst och konsthantverk i januari 2020.

Hösten 2019
Under hösten 2019 rekryteras tre nya enhetschefer till de nya enheterna för design och pedagogik, som startar i januari 2020.

Litterär gestaltning slås ihop med foto och film till en gemensam enhet.

Januari 2020
Den nya institutionen startar!

Riskanalys

Det fortsatta riskanalysarbetet pågår kontinuerligt. De lokala arbetsmiljögrupperna arbetar löpande med att identifiera risker och om du har tänkt på någon risk kan du vända dig till den lokala arbetsmiljökommittén, LAMK, till ditt arbetsmiljöombud eller närmaste chef. 

Synpunkter som kommit in på tidigare förslag

Ledningsgruppen har skickat ett antal förslag på remiss till medarbetare under 2017 och 2018, för att få in synpunkter och input inför olika beslut om sammanslagningen. Nedan finns en sammanfattning av den återkopplingen.

Om roller och mötesstruktur

I april 2018 var sista dag att skicka in synpunkter på ledningsgruppens första förslag om roller, mötesstruktur på den nya institutionen. Fler än 20 skrivelser hade då kommit in. Ledningsgruppen har läst och reflekterat, de viktigaste/vanligaste synpunkterna sammanfattas nedan:

 • Även i denna remissrunda är de flesta positiva till sammanslagningen och ser många möjligheter med ett fördjupat samarbete mellan kollegier/ämnen. De flesta skriver också att de hade god nytta av modellen med fyra akademiska ledningsrum.
   
 • Men många säger att det är svårt att överblicka vad förslaget ka ha för konsekvenser för verksamheten – särskilt för utbildningen. Det är svårt att sätta sig in i förslaget om man inte är väl insatt i hur dagens organisation/styrning ser ut.
   
 • Det finns nackdelar med att dela upp studierektorsansvaret, med en för grundnivå och en för avancerad nivå.
   
 • Många vill att vi ska undvika centralisering; se till att ansvar och inflytande sprids mer/hos fler i organisationen.
   
 • Tydliggör var budgetansvaret ligger!
   
 • Många är negativa till att ha med externa representanter i ledningsgruppen.
   
 • Tydliggör hur lärarutbildningen är kopplad till olika beslutande organ! Det är viktigt att synliggöra förutsättningarna för lärarutbildningen i den här processen.
   
 • En del invände mot att det var för få möten medan andra menade att det var för många, och syftet med vissa möten var oklart.
   
 • Tydliggör vem som samordnar och beslutar utbudet av fristående kurser!
   
 • En del invände mot hur professorskollegiets roll var beskriven, och mot att just detta kollegium var beskrivet medan andra medarbetares roller inte var det.
   
 • Några efterlyser representanter för verksamhetsstödet i de beredande/beslutande organen.
   
 • Beskriv tydligare hur verksamhetsstödets organisation kommer att se ut!
   
 • Det är viktigt att alla enhetschefer har ämneskompetens, att det finns i kravprofilen när de ska rekryteras.
   
 • Det kom in flera bra synpunkter om PARSE och om Forskarskolan, om deras roller och var de skulle kunna höra hemma i organisationen. Ledningsgruppen har beslutat att gå vidare med det och utreda om och hur vi kan förbättra. Det är ett arbete som ligger utanför processen med nya institutionens organisation och som även måste inkludera HSM.

Återkoppling på förslag om de fyra scenarierna

Fyra scenarier togs fram som diskussionsunderlag under början på hösten 2017. De har sedan diskuteras på institutions- och enhetsnivå med syfte att få fram så många goda idéer och åsikter som möjligt. Under fakultetsdagarna gav även representanter för studenterna sin syn.

För att få ytterligare synpunkter skickade ledningsgruppen även ut ett slutligt förslag till fakultetens medarbetare i december, på snabbremiss.

Fakultetens ledningsgrupp har samlat in, läst och reflekterat. Nedan sammanfattar de vad de hört. Du hittar samtliga synpunkter som skickats in till ledningsgruppen på medarbetarsidorna (bakom inlogg).

 • Det finns en positiv anda kring sammanslagningen och man är nyfiken på varandra och vad ett utökat samarbete mellan ämnena kan innebära.
 • Det finns en stor oro för vad som händer med mitt eget ämne i sammanslagningen.
 • Scenarierna upplevs som svåra att förhålla sig till som tankeverktyg.
 • Det är för mycket fokus på organisation istället för innehåll.
 • Det finns några som lockas av idén med att organisera utifrån nivå på utbildningsprogram medan andra ser det som en absolut omöjlighet.
 • Mobilitet och samarbete är bra men det får inte ske på bekostnad av djup.
 • Det måste bli en hållbar organisation som håller längre än 5 år och som tillåter oss att göra så mycket som möjligt inom den.
 • Många anser att förslaget att integrera lärarutbildning skulle skapa stora problem eftersom lärarutbildningen nu möter stora problem med omorganisationen på universitetet.
 • Det måste finnas ett hållbart ledarskap vid enheterna, bilden är att enhetschefsrollen idag är överbelastad.
 • De förslag som skrivs fram är ofta en blandning av scenario 2 och scenario 3.

 

Dokument

April 2019

Organisation, roller styrning HDK-Valand - beslut 5 april

HDK-Valands administrativa enhet - beslut 5 april

Mars 2019

Beslut om nya institutionens namn HDK-Valand, 1 mars 2019.

Januari 2019

Riskanalys - handlingsplan, administrativa enheten, version 31 januari 2019. Riskanalysen uppdateras kontinuerligt.Underlag till MBL-förhandling om administrativa enheten HDK-Valand:s dimensionering och organisering, 10 januari

December 2018

Verksamhetsstöd nya institutionen, Anna Blads presentation 3 december (samma dokument finns även på sidan Konst 2025)

Oktober 2018

Kommunikationsplan, HT 2018, sammanslagningen HDK-Valand

Juni 2018

Slutligt förslag roller, ledning och mötesstruktur HDK-Valand, juni 2018 (Förslaget fastställdes efter MBL-förhandling, genom dekanbeslut 5 april 2019).

Maj 2018

Förslag administrativ enhet HDK-Valand, svar senast 13 juniOmarbetat förslag roller, ledning och mötesstruktur ny institution HDK-Valand maj 2018

Revised proposal roles, management and meetings at the new department HDK-Valand May 2018

Mars 2018

Förslag forskning struktur HDK-Valand, endast på engelska, 13 mars

Förslag på roller, ledning- och mötesstruktur ny institution HDK-Valand mars 2018 - uppdaterad 13 mars Exempel på process - ny kursplan, kursguide ny institution HDK-Valand mars 2018Följebrev till förslag - synpunkter senast 20 april

English versions:

Proposal research organisation for HDK-Valand, March 2018

Proposal of leadership structure and meeting structure for HDK-Valand, March 2018Example process for new course syllabus, course guide HDK-Valand, March 2018Letter about the proposal - respond by April 20

Februari 2018

Nya institutionens namn - översiktlig process för att ta fram. Rapport från delprojektgruppen "uppdrag namn" februari 2018

Januari 2018

Presentation informationsmöte januari 2018

December 2017

Förslag organisation ny institution HDK-Valand Organisationsskiss förslag ny organisation

English version

Proposal organizational structure for new department HDK-Valand

Juli 2017

De fyra scenarierna, rapport från delprojekt organisation

Sidansvarig: Pia Ahnlund|Sidan uppdaterades: 2019-04-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?