Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Om processen Konst 2025

En integrerad fakultet för alla konstarterSyftet med förändringen är att skapa en attraktiv utbildning, forskningsmiljö och arbetsmiljö som lockar framtida studenter, medarbetare och samarbetspartners till Konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet.

Vi vill stärka möjligheten för studenter och medarbetare att dra nytta av den unika ämnesbredd som finns på fakulteten, med all kompetens och alla resurser och idéer.

Genom att samlokalisera Konstnärliga fakulteten i tanke, rum och handling bygger vi såväl lokaler som organisation och arbetssätt som möjliggör det.

Omorganisationen och införandet av nya arbetssätt kommer att genomföras successivt för att vi ska vara redo att flytta in i nya lokaler 2026. Mer info om nya lokaler på sidan Nya lokaler 2025.

Det här är bestämt

• Konstnärliga fakulteten tecknade i juni 2019 avtal med Akademiska Hus om att gå vidare i byggprocessen till det så kallade programskedet. Det betyder i praktiken att universitetet nu beslutat att bygga det nya huset som kommer att rymma hela Konstnärliga fakulteten.

• Akademin Valand och HDK slås ihop till en institution, 1 januari 2020. Konstnärliga fakulteten kommer då att bestå av två institutioner – en för scen och musik och en för konst och design. Den nya institutionen kommer att heta HDK-Valand - Högskolan för konst och design, på engelska HDK-Valand - Academy of Art and Design. Mer om sammanslagningen på sidan Ny institution HDK-Valand.

• HDK-Valand kommer att ha fem sakenheter och två stödenheter: Design, Steneby, Konsthantverk och Fri konst, Film Foto och Litterär gestalning, Pedagogik, Tekniskt stöd, Administrativt stöd.

• Prefekt på den nya institutionen blir Troels Degn Johansson, som började sitt uppdrag som prefekt på Akademin Valand i feburari 2019.

• Fakulteten ska ha en gemensam teknisk enhet där alla tekniker ingår.

• Vi ska skapa gemensamma arbetssätt för och ökat samarbete mellan fakultetens administrativa stödfunktioner.

• Vi ska ha en gemensam ram för institutionernas forskningsstrategier.

• I övrigt fördjupa samarbetet inom Konstnärliga fakulteten.

Inriktningsbeslutet om Konst 2025 hittar du i fakultetsstyrelsens protokoll 2017-03-01, på medarbetarsidorna.

Övergripande tidplan

2018

Konstnärliga fakulteten tar fram ett lokalprogram (behov av lokaler).

Olika alternativ för nya lokaler/ny byggnad undersöks av Akademiska hus och Göteborgs universitet. Samtidigt pågår process med bygglov på Göteborgs stad.

Ny prefekt till den nya institutionen "Valand-HDK" väljs. Prefekten startar sitt uppdrag på Akademin Valand i feburari 2019.

Ny chef till administrativa enheten på den nya institutionen "Valand-HDK" rekryteras.

Beslut om den nya institutionens organisation, styrning och roller tas.

Preliminärt beslut om hur den nya institutionens administrativa enhet ska organiseras tas.

Utveckling av gemensama arbetssätt och rutiner för samarbete fortsätter.

2019

Nya prefekten startar sitt arbete på Akademin Valand.

Den nya institutionens namn beslutas.

Litterär gestaltning slås ihop med foto och film till en gemensam enhet.

Enhetschefer rekryteras till den nya institutinens enheter för design, pedagogik samt konsthantverk och fri konst.

Beslut om att inleda programskede och teckna avtal om nytt hus med Akademiska Hus.

Planer för tillfälliga lokaler och flytt av Högskolan för scen och musiks verksamhet.

2020

Den nya institutionen HDK-Valand startar i januari 2020.

Utvecklingen av gemensamma arbetssätt och rutiner för samarbete på fakultetens numera två institutioner fortsätter.

2022

Högskolan för scen och musik flyttar ut efter vårterminen.

Byggprocessen inleds vid Artisten till sommaren.

2026

Hela Konstnärliga fakulteten flyttar in i de nya lokalerna och slår upp portarna för En integrerad fakultet med alla konstarter.

Ansvar, kontakt

Prefekterna är ansvariga för att leda förändringsprocessen på respektive institution. De har en viktig roll att samordna all delar av omorganiseringen på varje institution. Dekanen har, tillsammans med fakultetsstyrelsen det övergipande ansvaret för fakultetens utveckling, samordning och styrning.

Prefektrådet, på Medarbetarportalen

Fakultetsstyrelsen

Delprojekt som ingår i Konst 2025

Konst 2025 är ett projekt som sträcker sig över lång tid och som innefattar förändringar inom en rad områden. Följande delprojekt ingår eller har ingått:

Delprojekt lokaler, är avslutat. Hade i uppgift att se över hur fakulteten bättre kan samarbeta för att nyttja våra lokaler optimalt. Leddes av Petter Baggeryd, tekniker. Slutrapporten (augusti 2018) finns som pdf på sidan Rapporter, delrapporter.

Delprojekt lokalprogram, (startade december 2017), som samarbetar med universitetes fastighetsenhet och Akademiska hus för att planera, genomföra - om beslut fattas att genomföra - och följa upp själva byggprojektet. Leds av Mark Wennerström, kanslichef. Mer info om delprojekt lokalprogram.

Delprojekt organisation  Är avslutat. Hade i uppgift att bereda underlag och har presenterat fyra scenarier som utgångspunkt för dialog med fakultetens personal. Projektgruppen rapporterade sitt arbete i juli 2017, se dokument Fyra scenarier, på sidan Rapporter, delrapporter. Ledare var Ulf Dalnäs, prefekt HDK.

Delprojekt Administrationens arbetssätt, är avslutat. Delprojektet hade i uppdrag att förselå nya arbetssätt för en rad stödfunktioner, så att vi kan ta tillvara på kompetensen och resurserna. I delprojektet ingick en rad undergrupper, en för varje funktion nedan:

  • Ärendehantering, arkiv, diarium och annan myndighetsadministration
  • Internationell handläggning
  • Forsknings- och forskarutbildningsstöd
  • Utbildnings- och studiestöd
  • Ekonomistöd
  • HR-stöd
  • Kommunikationsstöd


Undergrupperna rapporterade sina uppdrag i maj 2018. Hela delprojektet leddes av Mark Wennerström, kanslichef. Mer info om delprojekt organisationens arbetssätt.

Delprojekt namn har i uppdrag att södja ledningen med process för vad den nya institutionen ska heta samt vilka namn och varumärken ska Konstnärliga fakulteten ha. En första förslag är levererat i maj 2018, finns som pdf på sidan Rapporter, delrapporter. I steg två ska delprojektet ta fram en tids- och aktivitetsplan för processen. Leds av Pia Ahnlund, kommunikatör.

Delprojekt Campus Steneby, är avslutat. Uppdraget var att ta fram en vision för Campus Stenebys roll 2025. Rapporten (maj 2018) finns som pdf på sidan Rapporter, delrapporter. Leddes av Johan Öberg, forskningsrådgivare.

Delprojekt forskning. Avslutat. Uppdraget var att undersöka vad Konst 2025 kommer att innebära för fakultetens forskning? Delprojekt forskning utförs av fakultetens forskningsberedning och avrapporterades i form av en gemensam forskningsstrategi för Konstnärliga fakulteten i september 2018. Den finns att läsa på Medarbetarportalen, Konst internt, under Forskning. Delprojektet leddes av Johan Öberg, forskningsrådgivare.

Delprojekt utbildning. Avslutat. Ett gemensamt sätt för att arbeta med kvalitet, breddad rekrytering, utbildningsplanering, uppföljning och utbildningsadministration. Delprojekt utbilding genomförs av KF BUGA (Konstnärliga fakultetens beredning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå) och leddes av Christina Dege, dåvarande utbildningsledare. Kontakta Mark Wennerström, kanslichef för mer information.

Delprojekt kompetensförsörjning, är avslutat. Uppdraget var att utveckla en fakultetsgemensam kompetensförsörjningsstrategi. Strategin finns som pdf på Medarbetarportalen, Konst internt, under ingång Rekrytering och befordran. Leddes av Elisabeth Welander, personalhandläggare.

Delprojekt ekonomi, avslutat. Uppdraget var att ta fram förslag till ett sammanhållet arbetssätt med budget och ekonomisk uppföljning. Leddes av Anette Eklund, fakultetscontroller.

Riskanalys

Tidigt 2017 började arbetet med riskanalys. Det viktigt att identifiera och värdera risker, så att vi kan undvika och förebygga eller mildra de negativa konsekvenser, som stora förändringar alltid kan föra med sig.

Arbetet kommer att göras löpande under hela projektet och det är den lokala arbetsmiljökommittén, LAMK som håller i det. Alla fakultetens arbetsmiljöombud kommer att delta.

Arbetsmiljöombud

Helena Wattström, Huvudarbetsmiljöombud för fakulteten

Ingela Hellsten, Högskolan för scen och musik, HSM

Nicholaus Sparding, Högskolan för scen och musik, HSM

Anna Holgén, Akademin Valand

Hendrik Zeitler, Akademin Valand

Nike Nilsson Falkholt, HDK

Charlotta Klingström, HDK

Sidansvarig: Pia Ahnlund|Sidan uppdaterades: 2019-08-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?