Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Samlokalisering Konstnärliga fakulteten

För att stärka verksamheten på Konstnärliga fakulteten och skapa en långsiktigt hållbar organisation har fakultetens styrelse beslutat om ett antal förändringar av såväl organisation som lokaler och arbetssätt. På de här sidorna samlar vi information om förändringarna.

Fakultetsstyrelsen har beslutat att:

• Slå ihop Akademin Valand och HDK till en institution, så att Konstnärliga fakulteten i framtiden består av två institutioner – en för scen och musik och en för konst och design.

• Organisera fakultetens tekniker i en gemensam enhet.

• Skapa gemensamma arbetssätt och processer för administrationen inom fakulteten.

• Ha en gemensam ram för institutionernas forskningsstrategier.

• I övrigt fördjupa samarbetet inom Konstnärliga fakulteten.

Syftet är att öka fakultetens konkurrenskraft genom att bättre nyttja bredden av den kompetens som finns och skapa större möjligheter för våra studenter och forskare, samt att få bättre ekonomisk bärighet genom att ha större institutioner, dra nytta av synergieffekter och effektivisera stödverksamheten. 

Målet är att samlokalisera Konstnärliga fakulteten i tanke, rum och handling och därigenom skapa en långsiktigt hållbar organisation.

Omorganisationen planeras vara genomförd 2020 och en eventuell flytt till nya lokaler 2025.

Läs hela beslutet i fakultetsstyrelsens protokoll 2017-03-01, som du hittar på medarbetarsidorna (bakom inlogg).

Nya lokaler

En viktig del i omorganisationen är att samla hela fakulteten i en och samma byggnad. Det underlättar samarbetet mellan institutionerna och att till exempel dela salar och verkstäder. Det alternativ som fakultetsstyrelsen tittar på är nybyggda lokaler i och vid Artisten. Det skulle också ligga i linje med Göteborgs universitets intention att skapa ett centrum för konst och humaniora i området vid Näckrosdammen.

Två delprojekt har i uppdrag att jobba med lokaler:

Delprojekt lokaler, som ser över hur fakulteten bättre kan samarbeta för att nyttja våra lokaler optimalt redan nu och skapar strukturer som ger möjlighet att ta tillvara positiva effekter som en gemensam byggnad i framtiden kan ge. Leds av Petter Baggeryd, tekniker.

Delprojekt lokalprogram, (startade december 2017), som samarbetar med universitetes fastighetsenhet och Akademiska hus för att planera, genomföra - om beslut fattas att genomföra - och följa upp själva byggprojektet. Leds av Mark Wennerström, kanslichef.

Mer info om delprojekt lokalprogram.

Ny organisation

HDK och Akademin Valand kommer att slås ihop till en institution 2020. Hur den ska vara organiserad med enheter och ledningsstruktur,  beslutas av fakultetsstyrelsen i början på 2018.

Delprojekt organisation hade i uppgift att bereda underlag och har presenterat fyra scenarier som utgångspunkt för dialog med fakultetens personal. De rapporterade sitt arbete i juli 2017, se dokument "Fyra scenarier". Ledare var Ulf Dalnäs, prefekt HDK.

Stödfunktioner

På sikt kommer fakultetens tekniker organiseras i en gemensam enhet. Redan från och med 2018 bildar HDK:s och Akademin Valands tekniker  en gemensam teknisk enhet som ger stöd åt båda institutioinerna.

De administrativa stödfunktionerna behöver också utvecklas och hitta nya arbetssätt så att vi kan ta tillvara på kompetensen och resurserna. I och med Konst 2025 förändras verksamhetens behov av administrativt stöd och redan nu kan vi förbereda oss genom att utveckla samarbete och gemensamma processer. Delprojekt Administrationens arbetssätt har i uppdrag att förselå nya arbetssätt för en rad stödfunktioner.

I delprojektet ingår en rad undergrupper, en för varje funktion nedan:

  • Ärendehantering, arkiv, diarium och annan myndighetsadministration
  • Internationell handläggning
  • Forsknings- och forskarutbildningsstöd
  • Utbildnings- och studiestöd
  • Ekonomistöd
  • HR-stöd
  • Kommunikationsstöd


Hela delprojektet leds av Mark Wennerström, kanslichef.

Mer info om delprojekt organisationens arbetssätt.

Nytt namn

Vad ska den nya institutionen heta och vilka namn och varumärken ska Konstnärliga fakulteten ha efter samlokaliseringen? Delprojekt namn ska leverera förslag till en process för att ta fram beslutsunderlag till fakultetsstyrelsen. Leds av Pia Ahnlund, kommunikatör.

Campus Steneby

När HDK och slås ihop med Akademin Valand följer naturligtvis Campus Steneby med. Vilken roll kan det spela i den nya institutionen? Hur kan Campus Steneby utvecklas i samband med samlokaliseringen av Konstnärliga fakulteten? Delprojekt Campus Steneby har i uppdrag att ta fram en vision för det. Leds av Johan Öberg, forskningsrådgivare.

Forskning

Vad kommer Konst 2025 innebära för fakultetens forskning? Vilka gemensamma principer finns redan idag, för styrning, resursfördelning, forskningsadministration och annat, som vi kan bygga vidare på? Det är frågor som delprojekt forskning har i uppdrag att bland annat svara på. Delprojekt forskning utförs av fakultetens forskningsberedning och leds av Johan Öberg, forskningsrådgivare.

Utbildning

Ett gemensamt sätt för att arbeta med kvalitet, breddad rekrytering, utbildningsplanering, uppföljning och utbildningsadministration.
Delprojekt utbilding genomförs av KF BUGA och leds av Christina Dege, utbildningsledare.

Kompetensförsörning

Delprojekt kompetensförsörjning har fått i uppdrag att utveckla en fakultetsgemensam kompetensförsörjningsstrategi. Leds av Elisabeth Welander, personalhandläggare.

Budget och redovisning

Delprojekt ekonomi har i uppdrag att ta fram förslag till ett sammanhållet arbetssätt med budget och ekonomisk uppföljning. Leds av Anette Eklund, fakultetscontroller.

Projektorganisation och kontakt

Prefekterna är ansvariga för att leda förändringsprocessen på respektive institution. De har en viktig roll att samordna all delar av omorganiseringen på varje institution.

Beställare

Ingrid Elam, dekan

Projektägare

Fakultetsstyrelsen, Konstnärliga fakulteten

Styrgrupp

Projektets styrgrupp består av Ingrid Elam, dekan, Johannes Landgren, prodekan, Petra Frank, prefekt på Högskolan för scen och musik, HSM, Ulf Dalnäs, prefekt på HDK, Mick Wilson, prefekt på Akademin Valand och Mark Wennerström, kanslichef.

Projektledare

Mark Wennerström, kanslichef

Delprojektledare / sammankallande

Delprojekt lokaler - Petter Baggeryd, tekniker Akademin Valand

Delprojekt organisation - Ulf Dalnäs, prefekt HDK

Delprojekt utbildning - Christina Dege, utbildningsledare fakultetskansilet

Delprojekt forskning - Johan Öberg, forskningsrådgivare fakultetskansliet

Delprojekt Campus Steneby - Johan Öberg, forskningsrådgivare fakultetskansliet

Delprojekt ekonomi - Anette Eklund, fakultetscontroller

Delprojekt administrationens arbetssätt - Mark Wennerström, kanslichef, sammankallande i de olika funktionsgrupperna

Delprojekt kompetensförsörjning - Elisabeth Welander, personalhandläggare fakultetskansliet

Delprojekt namn - Pia Ahnlund, kommunikatör

Riskanalys

Tidigt på året 2017 började arbetet med riskanalys. Det viktigt att identifiera och värdera risker, så att vi kan undvika och förebygga eller mildra de negativa konsekvenser, som stora förändringar alltid kan föra med sig.

Arbetet kommer att göras löpande under hela projektet och det är den lokala arbetsmiljökommittén, LAMK som håller i det. Alla fakultetens arbetsmiljöombud kommer att delta.

Arbetsmiljöombud

Ingela Hellsten, Högskolan för scen och musik, HSM

Nicholaus Sparding, Högskolan för scen och musik, HSM

Anna Holgén, Akademin Valand

Hendrik Zeitler, Akademin Valand

Nike Nilsson Falkholt, HDK

Charlotta Klingström, HDK

Frågor och svar

Varför ska Akademin Valand och HDK slås ihop?

Ämnesmässigt ligger Valand och HDK nära varandra och en sammanslagning kan gynna såväl utbildning som forskning vid båda institutionerna. Akademin Valand är också för liten för att det i längden ska fungera att vara en egen institution. Kostnaderna för saker som lokaler, lednings-/stödfunktioner och annan overhead blir för stora. 

När ska Akademin Valand och HDK gå ihop?
SVAR: Den 1 januari 2020 ska den nya organisationen börja gälla.

Kommer tjänster att försvinna?
SVAR: Vi ser inte i nuläget att antal tjänster ska minska. Men som alltid är fokus att föra pengar till utbildning och forskning i första hand. Tjänster kommer alltid förändras och utvecklas och precis som idag kommer vi även framöver att behöva utveckla våra kompetenser för att möta framtiden.

Vad händer om det visar sig att huset blir för dyrt?
SVAR: Vi räknar nu på vad en framtida hyreskostnad kan bli och om det blir ekonomiskt hållbart för oss. Om det visar sig att det blir för dyrt för oss kommer vi i första hand att se över våra lokalbehov en gång till. Kanske kan vi minska ytan genom att hitta fler synergier eller sänka ambitionerna och/eller servicen till studenterna. I andra hand kommer vi att se på vilket sätt GU kan stödja oss med att förvekliga visionen om Campus Näckrosen.

Om det inte blir ett nytt hus – kommer Akademin Valand och HDK att gå ihop ändå?
SVAR: Ja, absolut. Vi har i det arbete som hittills gjorts inför samlokaliseringen funnit många fördelar för verksamheten med att Akademi Valand och HDK blir en organisation. Till exempel kan vi bättre ta tillvara våra lärares kompetens, bättre nyttja våra lokaler och verkstäder, samordna stödfunktioner och administration, ge bättre förutsättningar för forskning och dela på en del kostnader.

Hur blir det med utrymningslokaler för HSM?
SVAR: Det kommer vi att kunna svara på först när vi kommit en bit längre in i byggprojekteringen. När vi vet hur ombyggnaden ska ske och under vilka perioder som de olika delarna av huset påverkas, kommer vi att få besked om vilka lokaler som behöver utrymmas och när. I det skedet är det Fastighet- och Serviceenheten här på GU, med stor erfarenhet av att utrymma verksamheter under byggnationer, som ansvarar för att hitta lokaler åt oss.

Vad betyder inriktningsbeslut? Kan projektet ta en annan vändning?
SVAR: Egentligen inte, styrelsens beslut gäller och det krävs mycket goda argument för att frångå dem eller gå i en annan riktning. Men inriktningsbeslutet består av flera delar, vissa saker kan inte implementeras förrän vi är i samma hus. Till exempel kommer de organisatoriska förändringarna att behöva mer formella beslut och förhandling med facken längre fram. De tas av arbetsgivaren när alla detaljer är beskrivna. Beslutet om mer samverkan inom administrationen kan däremot börja genomföras redan nu och kommer att pågå under en längre tid. Det handlar om hur vi vill utvecklas, vissa förändringar kan starta nu och andra kommer att komma längre fram.

Sidansvarig: Pia Ahnlund|Sidan uppdaterades: 2017-12-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?